Privacybeleid

Privacyverklaring AVG 2018

Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Hierin zijn de belangrijkste regels vastgelegd voor de omgang met persoonsgegevens in Nederland. de Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op handhaving van deze wet. Sinds 1 januari 2016 bestaat er ook een verplichting om datalekken te melden.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVT). Dit is de EU-verordening die de Wbp vervangt vanaf 25 mei 2018

Wat zijn de persoonsgegevens?

Volgens de wet zijn persoonsgegevens alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijk persoon (de betrokkene). De combinatie van naam en geboortedatum, contactgegevens, een pasfoto zijn allemaal persoonsgegevens. Hiernaast kent de wet bijzondere persoonsgegevens; dit zijn gegevens die extra gevoelig zijn en extra beschermd moeten worden. Het gaat dan om bijvoorbeeld uw BSN nummer, gezondheids- of medische gegevens en gegevens van kinderen.

West Brabant Techniek

De privacy verklaring is van toepassing op alle bedrijven binnen West Brabant Techniek. West Brabant Techniek is een overkoepelende naam voor Embee & Schoenmakers BV, ADK Speciaalmachines BV. ,Wapeningsmachines B.V. en Alumach B.V.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

West Brabant Techniek verzamelt gegevens van natuurlijke personen. We verzamelen gegevens van medewerkers, leveranciers en opdrachtgevers. We gebruiken persoonsgegevens bijvoorbeeld voor het afsluiten van een contract, het factureren van geleverde diensten of in onze rol als werkgever.

We verzamelen:

 • Volledige naam
 • Geslacht
 • Adres
 • Telefoonnummers
 • E-mailadres
 • Zakelijke betalingsgegevens zoals bankrekening
 • Gegevens ten behoeve van de belastingwet
 • Andere gegevens welke u zelf aan ons ter beschikking stelt om onze diensten of leveringen goed te kunnen uitvoeren.

Het verwerken van uw persoonsgegevens door West Brabant Techniek is gebaseerd op (de intentie tot) het aangaan van een overeenkomst. Het komt voor dat voor een specifiek doel, uw expliciete toestemming vragen. Indien u toestemming verleent, kunt u uw toestemming eenvoudig weer intrekken door dit aan ons te melden.

In ons privacy beleid is vastgelegd hoe West Brabant Techniek met persoonsgegevens omgaat, waarvoor deze worden gebruikt en hoe wij deze beschermen.

Wie beheert de persoonsgegevens?

West Brabant Techniek heeft geen functionaris gegevensbescherming. Uw gegevens worden beheert door de daartoe bevoegde personen en zijn te bereiken via het e-mailadres: info@westbrabanttechniek.nl

Waarom hebben wij persoonsgegevens nodig?

West Brabant Techniek heeft persoonsgegevens nodig om ons werk goed te kunnen uitvoeren en afspraken of overeenkomsten te kunnen nakomen. Wij gebruiken deze gegevens voor:

 • Afsluiten van onderhoudsovereenkomst
 • Verkoop van producten en-of diensten
 • Onderhoud en reparaties
 • Afhandeling van klachten
 • Onderzoek naar kwaliteit van onze dienstverlening
 • Uitvoeren betalingen aan crediteuren
 • Communicatie over al bovenstaande punten
 • Berekenen van inkomsten en uitgaven en het laten uitvoeren van accountantscontrole
 • Voeren van salarisadministratie
 • Nakomen van wettelijke verplichtingen
 • Verwerken van sollicitaties

Hoe gebruiken en beschermen wij persoonsgegevens?

West Brabant Techniek koppelt gegevens aan bijvoorbeeld opdracht –en contractnummers om communicatie mogelijk te maken. we verwerken niet meer persoonsgegevens dan nodig zijn voor onze werkzaamheden. Wij publiceren nooit zonder toestemming van relaties en medewerkers.

Geheimhouding

Iedereen die toegang heeft tot de persoonsgegevens gaat hier zorgvuldig mee om en is gebonden aan geheimhoudingsplicht.

Toegang tot gegevens

In beginsel hebben alleen medewerkers die het nodig hebben voor hun werk hebben toegang tot persoonsgegevens en mogen deze inzien en verwerken voor zover nodig.

Verder zullen wij uw persoonlijke informatie niet aan derden verkopen. Wij stellen uw gegevens uitsluitend ter beschikking aan derden wanneer u hiervoor toestemming heeft gegeven, of wanneer dit noodzakelijk is voor:

 • de uitvoering van uw bestellingof verrichten van service of diensten;
 • het beantwoorden van uw vragen;
 • het bieden van garanties en repareren van onze producten;
 • het verbeteren van onze website en/of diensten;
 • het bieden van acties en prijsvragen en de analyses hiervan;
 • het doen van klant- of marktonderzoek;
 • het afdwingen van de naleving van onze voorwaarden;
 • het incasseren van facturen.
 • Het checken van kredietwaardigheid

Daarnaast zullen wij uw persoonsgegevens delen met derde partijen wanneer wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren, zich te houden aan geldende privacyregels en uw gegevens goed te beveiligen. Wij hebben hiervoor dan ook passende afspraken met deze derde partijen gemaakt. Daarnaast maken wij alleen gebruik van derde partijen buiten de Europese Unie, wanneer deze partijen eenzelfde beschermingsniveau bieden als vereist binnen de Europese Unie.

Bewaartermijnen

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan de wettelijke bewaartermijnen. Daarna vernietigen we deze persoonsgegevens.

Beveiliging

Wij nemen alle noodzakelijke organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen die nodig zijn om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen.

Gegevens delen met andere organisaties

West Brabant Techniek gebruikt de verzamelde persoonsgegevens voor de eigen bedrijfsvoering. Daarvoor kan het nodig zijn om persoonsgegevens te delen met organisaties waarmee wij samenwerken. Als een andere partij of instantie werk voor ons verricht, moet deze partij een bewerkersovereenkomst getekend hebben, waarin staat waarvoor ze deze gegevens ontvangen en mogen verwerken en hoe zij hiermee omgaan. Verder kunnen overheidsinstanties of instanties met een wettelijke taak informatie bij ons opvragen die wij verplicht zij om te delen.

Welke rechten heeft u?

Elke betrokkene (ieder natuurlijk persoon van wie persoonsgegevens worden verwerkt) heeft het recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering, afscherming, overdracht en het recht op verzet ten aanzien van de verwerking van zijn persoonsgegevens.

Verzoeken tot inzage

Verzoeken tot inzagen kunnen via e-mail, of schriftelijk worden ingediend bij West Brabant Techniek. wanneer een verzoek tot inzage wordt gedaan krijgt de verzoek een volledig overzicht van de verwerkte gegevens, de herkomst van de gegevens, de ontvangers van de gegevens en de doelen van de verwerking van de gegevens. De navolgende gegevens worden niet door West Brabant Techniek overlegd:

 • Persoonlijke werkaantekeningen en notities voor intern gebruik
 • Persoonsgegevens van derden
 • Persoonsgegevens die worden gebruikt in het kader van de voorkoming, opsporing en vervolging van strafbare feiten en andere gevallen genoemd in de uitzonderingen van art. 23 AVG

Voordat een verzoek tot inzage in behandeling wordt genomen moet de betrokkene zich eerst hebben geïdentificeerd. Betrokkenen kunnen dit doen door langs te komen met ID kaart op paspoort om deze te tonen. Alleen het origineel wordt geaccepteerd. Als de betrokkene jonger is dan 16 jaar of niet handelingsbevoegd, dan moet het verzoek worden ingediend door de wettelijk vertegenwoordiger. Het verzoek tot inzage wordt binnen 6 weken beantwoord.

Het recht van correctie

Indien de persoonsgegevens die wij van u verwerken niet juist zijn, hebt u het recht om deze aan te laten passen.

Het recht van verwijdering

Indien wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor het doel waarvoor wij ze hebben gekregen, hebt u het recht ons te vragen deze te verwijderen. Hier zijn een aantal uitzonderingen op, zoals ons plicht om bepaalde gegevens te bewaren voor onder andere de belastingdienst.

Recht van verzet

In verband met persoonlijke bijzondere omstandigheden kan een betrokkene in bij de wet geregelde gevallen verzet aantekenen tegen de verwerking van bepaalde gegevens. Het verzoek dient via e-mail of schriftelijk en gemotiveerd te worden ingediend bij West Brabant Techniek. Wij beslissen binnen vier weken na ontvangst van het verzoek of het verzet gerechtvaardigd is. Indien het verzet gerechtvaardigd is dan beëindigen we direct de verwerking.  West Brabant Techniek is niet verplicht gehoor te geven aan een verzet als het verstrekken van gegevens door West Brabant Techniek wettelijk verplicht is.

Het recht van dataportabiliteit

Op uw verzoek moeten wij alle persoonsgegevens die wij van u hebben, overdragen naar u of een andere organisatie naar uw keuze. U kunt alleen van dit recht gebruik maken indien de gegevens worden verwerkt op grond van toestemming of overeenkomst.

Het recht van bezwaar

Indien wij gegevens verwerken op grond van gerechtvaardigd belang of algemeen belang, is het mogelijk bezwaar te maken waarna een belangenafweging zal volgen. In het geval van direct marketing hebt u altijd het recht van bezwaar.

Bekijken en wijzigen van uw persoonsgegevens

Wilt u de persoonsgegevens die West Brabant Techniek van u heeft bekijken of wijzigen? Neemt u dan contact op met ons:

West Brabant Techniek is bereikbaar op werkdagen tussen  8:30 tot 17:00 via telefoonnummer 0162 438373 of per e-mail info@westbrabanttechniek.nl

Bezoekadres:

Veldeind 8

4906CA Oosterhout

Persoonsgegevens en digitale media

Als u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuur, dan worden gegevens bewaard zolang als nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling van de vraag. De persoonsgegevens die wij aangeleverd krijgen via ons Privacybeleid.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder; de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

West Brabant Techniek kan wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring. Wij adviseren u daarom om deze regelmatig te bekijken. U blijft dan op de hoogte van de wijzigingen.